หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันมอเตอร์และปั๊มน้ำ

1.กำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้า

มอเตอร์และปั๊มน้ำ รับประกัน 12เดือน นับจากเดือนและปีที่ผลิต หรือ นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุใบเอกสารการซื้อสินค้า (ผู้ซื้อต้องแสดงเอกสารการซื้อสินค้าในการส่งเคลม)

2.เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- เฉพาะกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต

- การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถอด/ติดตั้งอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบริการนอกสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เช่น สายไฟ ท่อน้ำ ข้อต่อ เป็นต้น

- บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม หรือทดแทนด้วยสินค้าใหม่ เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ

- ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลารับประกันเดิม หรือภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับการซ่อมแซม (ขึ้นกับระยะเวลาใดจะนานกว่า)

- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการในพื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่อับอากาศ สถานที่ที่มีควัน หรือไอสารเคมี และพื้นที่ห้ามเข้าในทุกกรณี

- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

    1) การติดตั้งใช้งานไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

    2) การใช้งานในสภาวะที่เกินกำลัง หรือใช้งานเกินความสามารถของสินค้า (Overload)

    3) การใช้งานในสภาวะไม่เหมาะสม เช่น ใช้ปั๊มน้ำในสภาวะน้ำแห้ง หรือน้ำน้อย ใช้ปั๊มน้ำกับน้ำที่เป็นกรดหรือด่าง หรือใช้ปั๊มน้ำกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

    4) การใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือไม่เหมาะสมกับชนิดของสินค้า

    5) การใช้งานที่ประมาท หรือขาดการดูแลรักษา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ

    6) ทำการแก้ไข ต่อเติม ถอด/ประกอบชิ้นส่วน หรือดัดแปลงสินค้า

    7) ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

    8) ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส หรือความเสียหายจากสัตว์และแมลงต่างๆ

    9) กระแสไฟหรือแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ อุปกรณ์ควบคุมหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เต้าเสียบ เบรคเกอร์ ไม่สมบูรณ์

    10) ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสินค้า การติดตั้งคืน หรือการขนส่ง รวมทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อร่วมกับตัวสินค้า

การส่งเคลมสินค้า

นำส่งเคลมสินค้าด้วยตนเอง / ส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ส่งผ่านบริษัทขนส่ง (แบบชำระค่าขนส่งล่วงหน้า) โดยระบุรายละเอียดแนบกับสินค้าดังนี้

     - รายละเอียดของปัญหา

     - รายละเอียดการนำสินค้าไปใช้งาน

     - ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อลูกค้า พร้อมสำเนาเอกสารการซื้อสินค้า

กรุณาระบุให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ปัญหาให้ตรงกับที่แจ้งมา

ที่อยู่ในการส่งเคลม

 

แผนกบริการซ่อมมอเตอร์และปั๊มน้ำ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 111 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 54

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2906-3337-8 โทรสาร 0-2906-3339

 

การแก้ไขสินค้าที่นอกเหนือการรับประกัน หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทราบ และ รอการยืนยันจากลูกค้าก่อนดำเนินการซ่อมสินค้า