เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับการตอบรับผลิตภัณฑ์มอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสของ MITSUBISHI ELECTRIC ป้ายพิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสในตระกูล SUPERLINE Q Series มีค่าตัวเลขที่ระบุไม่ถูกต้องอยู่บางส่วน ฉะนั้น ป้ายพิกัดจึงถูกเปลี่ยนแปลงตามเอกสาร DR-M-0454-B *** ทางบริษัทฯต้องกราบขออภัยที่เคยสาแดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และ ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีอุปการะคุณต่อไป

*** เอกสาร DR-M-0454-A (ออก ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565) ได้ถูกทำการปรับปรุงและทดแทนด้วยเอกสาร DR-M-0454-B (ออก ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565).

เอกสาร DR-M-0454-B_TH (ภาษาไทย): https://www.meath-co.com/announcement/DR-M-0454-B_TH.pdf