มอเตอร์ไฟฟ้าลดก๊าซคาร์บอน ได้ประโยชน์อย่างไร ?

รู้หรือเปล่ามอเตอร์ไฟฟ้าลดก๊าซคาร์บอนได้        แล้วประโยชน์อย่างไร ?

  • CARBON NEUTRALITY หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน หมายถึง การลดหรือกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ได้ปริมาณ เท่ากับ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศที่มาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การขนส่งอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับไฟฟ้าและความร้อน ฯลฯ

ประโยชน์ของ CARBON NEUTRALITY

  • สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ได้จากการลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ทำให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ถูกจุด
  • ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าที่ต้องการองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
  • สามารถเตรียมรับมือมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต
  • ช่วยระงับการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ซึ่งเป็นก๊าซสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน