นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MEATH ฉบับปรับปรุง

บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กัยยายน 2566 ดังนี้ ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

Read More

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MEATH ฉบับปรับปรุง

บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดังนี้ ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

Read More

แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าคุณลักษณะของมอเตอร์หนึ่งเฟสในตระกูล SUPERLINE Q Series

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับการตอบรับผลิตภัณฑ์มอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสของ MITSUBISHI ELECTRIC ป้ายพิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสในตระกูล SUPERLINE Q Series มีค่าตัวเลขที่ระบุไม่ถูกต้องอยู่บางส่วน ฉะนั้น ป้ายพิกัดจึงถูกเปลี่ยนแปลงตามเอกสาร DR-M-0454-B *** ทางบริษัทฯต้องกราบขออภัยที่เคยสาแดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และ ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีอุปการะคุณต่อไป *** เอกสาร DR-M-0454-A (ออก ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565) ได้ถูกทำการปรับปรุงและทดแทนด้วยเอกสาร DR-M-0454-B (ออก ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565). เอกสาร DR-M-0454-B_TH (ภาษาไทย): https://www.meath-co.com/announcement/DR-M-0454-B_TH.pdf

Read More

นโยบายการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MEATH

ถึง ลูกค้า ผู้ขาย และ พนักงานบริษัทในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น MEATH ขอประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านนโยบายของบริษัทได้โดยกดที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ – สำหรับคู่ค้า : “https://www.meath-co.com/privacy-policy/businesspartner.pdf” – สำหรับพนักงาน :”https://www.meath-co.com/privacy-policy/businesspartner.pdf”

Read More